Lepsze prawo

Dnia 14 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Lepsze prawo nr POWR.02.16.00-00-0032/16 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Związek Pracodawców Business Centre Club i trwać będzie do 31 maja 2019 r. Budżet projektu wynosi 547 446,25 zł.