Otwartepaństwo.pl

Dnia 9 maja br. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Otwartepaństwo.pl” nr POWR.02.16.00-00-0058/17-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Fundację Media 3.0 i Fundację Court Watch i trwać będzie do 31 października 2019 r. Budżet projektu wynosi 659 750,00 zł.