Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej

Dnia 12 kwietnia br. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej” nr POWR.02.16.00-00-0062/17-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Euro-Partner – Akademicki Klub Integracji Europejskiej i trwać będzie do 31 marca 2020 r. Budżet projektu wynosi 699 412,20 zł.