Watchdog samorządu gospodarczego - monitorowanie prawa

Dnia 15 czerwca br. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Watchdog samorządu gospodarczego - monitorowanie prawa” nr POWR.02.16.00-00-0067/17-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych i trwać będzie do 31 października 2020 r. Budżet projektu wynosi 689 353,75zł.