Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie monitorowania zmian w prawie gospodarczym w Konfederacji Lewiatan

Dnia 4 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie monitorowania zmian w prawie gospodarczym w Konfederacji Lewiatan nr POWR.02.16.00-00-0010/16 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Konfederację Lewiatan i trwać będzie do 28 lutego 2019 r. Budżet projektu wynosi 532 956,25 zł.

Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie monitorowania zmian w prawie gospodarczym w Konfederacji Lewiatan to projekt realizowany przez Konfederację Lewiatan w ramach konkursu pt. „Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy” mającego umożliwić usprawnienie monitorowania przez partnerów społecznych zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy. W szczególności przy pomocy metod i narzędzi stosowanych lub wytworzonych w ramach projektu.

Głównym celem projektu jest wypracowanie trwałych narzędzi wykorzystywanych w procesie monitorowania zmian w przepisach prawa oraz przetestowanie modelowej sekwencji działań w procesie monitorowania tych zmian. Model monitorowania zmian w przepisach zaproponowany w projekcie składa się z następujących segmentów:

- przygotowania/pozyskania danych niezbędnych do kontroli zmian w przepisach prawa gospodarczego;

- kontroli zmian w przepisach prawa gospodarczego;

- oceny zmian w przepisach prawa gospodarczego;

- wykorzystania w tych działaniach narzędzi mających na celu standaryzację prace ekspertów oraz poprawę komunikację z członkami Konfederacji.

Wsparcie w projekcie ma charakter instytucjonalny, objęta wsparciem będzie Konfederacja Lewiatan będąca partnerem społecznym, reprezentatywną organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Konfederacja skupia ponad 4200 firm zatrudniających ok. 1,1 miliona osób oraz zrzesza 58 regionalnych i branżowych organizacji pracodawców. Konfederacja jest organizacją sieciową - współpracujące z nią organizacje regionalne i branżowe są niezależne, ale w pełni korzystają z know-how i ekspertyzy KL w kwestiach kluczowych, w tym w zakresie udziału w stanowieniu prawa. Oznacza to, że wsparcie udzielone Konfederacji będzie upowszechniane wśród wszystkich podmiotów sieci, co pozwoli osiągnąć lepsze rezultaty niż wsparcie udzielone pojedynczemu podmiotowi lub podmiotom ze sobą nie powiązanym.

Rezultaty projektu, w tym przede wszystkim schemat działania w procesie monitorowania zmian w przepisach oraz narzędzia pozostaną w instytucji i będą w przyszłości wykorzystywane przez zespół ekspertów po zakończeniu projektu. Przełoży się to bezpośrednio na wzmocnienie potencjału Konfederacji Lewiatan, która jest podmiotem zaangażowanym w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Ponadto beneficjentem realizacji projektu będzie ponad 50 organizacji partnerów społecznych, w których zostanie upowszechniona wiedza na temat metodologii monitorowania zmian w przepisach prawa oraz narzędzi i technik możliwych do zastosowania w tym procesie.