WIEM WIĘCEJ - DZIAŁAM SKUTECZNIE!

Dnia 27 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE nr POWR.02.16.00-00-0015/16-01 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” i trwać będzie do 31 sierpnia 2020 r. Budżet projektu wynosi 1 710 410,40 zł.