Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym

Dnia 26 czerwca br. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” nr POWR.02.16.00-00-0061/17-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i trwać będzie do 31 maja 2020 r. Budżet projektu wynosi 374 700,00 zł.