Deklaracja dostępności

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji strony internetowej: 08.09.2011 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.12.2015 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • dokumenty zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

  • dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021 r. .Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Instytucji Pośredniczącej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Odpowiedzialny za kwestie związane z dostępnością Serwisu jest Wydział Wdrażania Funduszy Europejskich w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego (efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 694 75 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.

Do Kancelarii prowadzą trzy wejścia:

  • wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidomych lub słabowidzących.

Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć.

W budynku, przed schodami do holu głównego, jest platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia.

W Kancelarii obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki, lustra i nakładki w alfabecie Braille’a. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się:

  • na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego,
  • na drugim piętrze w skrzydle A,
  • na drugim piętrze skrzydła B.

Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Podczas załatwiania spraw w urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego on-line lub pętli indukcyjnych. Usługi te są dostępne w dni robocze w godzinach pracy urzędu w następujących miejscach:

Biurze Podawczym, budynek przy Al. Szucha 14,
Biurze Przepustek A, budynek przy Al. Ujazdowskich 1/3.

Można również skorzystać z osobistej pomocy tłumacza PJM. Wystarczy zgłosić taką potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą. 

Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. „gabinetową”). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.

W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. 

Pełna informacja na temat obsługi osób z niepełnosprawnościami przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów znajduje się na stronie internetowej KPRM.