Poznaj projekty

Efekty projektów realizowanych w ramach Działania 2.16 Programu Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020.

Projekty zrealizowane w ramach Działania 2.16 PO WER w KPRM przyczyniły się do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisały się w realizację celu szczegółowego Osi II PO WER pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w tym włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.

Poradnik " Udostępnij się - Poradnik dla koordynatorów ds. dostępności” wypracowany w ramach projektu pod nazwą „Wzmacniamy organizacje pozarządowe i partnerów społecznych”, realizowanego przez Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność w okresie od 01.12.2020 r. do 30.06.2022 r. Projekt zrealizowany został w ramach konkursu numer POWR.02.16.00-IP.06-00-015/20 pod nazwą „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności”.

Głównym celem projektu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-017/20 było wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.