Jak skorzystać z Działania?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


 Zaprogramowane  wsparcie jest ukierunkowane na:

 • wzmocnienie służb legislacyjnych,
 • rozwój sytemu oceny wpływu regulacji ze szczególnym uwzględnieniem oceny skutków regulacji oraz
 • usprawnienie mechanizmów konsultacji społecznych i zaangażowania obywateli w proces rządzenia.

 

 

Odbiorcy

Odbiorcami przedmiotowego wsparcia będą pracownicy ministerstw i urzędów centralnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych aktywnych na polu procesów legislacyjnych oraz przedstawiciele partnerów społecznych.

 

Typy operacji

W ramach Działania 2.16 realizowane będą następujące typy operacji:

 1. Szkolenia dla służb analitycznych w celu zapewnienia należytej obsługi eksperckiej w zakresie oceny wpływu regulacji.

 2. Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników aplikacji legislacyjnej oraz dla pracowników obsługujących organy władzy publicznej w zakresie ujednolicania technik legislacyjnych i doskonalenia metodologii legislacyjnej, jak również podniesienie kompetencji zarządczych osób wspierających proces legislacyjny.

 3. Opracowanie i wdrożenie narzędzi umożliwiających usprawnienie koordynacji prac nad projektami ustaw oraz ułatwiających analizę wpływu projektowanej zmiany na obowiązujący system aktów prawnych i generowanie tekstów ujednoliconych aktów, uwzględniających projektowane zmiany.

 4. Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących stosowania technik legislacyjnych, reguł stanowienia prawa, poprawności językowych w aktach normatywnych.

 5. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

 6. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym.

 7. Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy.

 8. Rozbudowanie procesu konsultacji społecznych poprzez wdrażanie aktywnych form konsultacji społecznych (m.in. stałe konferencje, sondaż deliberatywny, panele obywatelskie) w oparciu o zasady konsultacji społecznych.

 9. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu zapewnienia dostępności przygotowywanych i udostępnianych dokumentów urzędowych, treści zamieszczanych na stronach internetowych oraz innych materiałów/publikacji urzędowych.

 10. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.

 11. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

 12. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.

 13. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.

 14. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych.

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" PO WER 2014-2020 jest również Beneficjentem w ramach:

1) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Działania 1.1 "Wsparcie zatrudnienia". Wsparcie otrzymane w ramach programu umożliwia zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, gwarantujących sprawne działanie Instytucji w zakresie realizacji Umowy Partnerstwa, oraz

2) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 6.1 "Pomoc techniczna". Wsparcie otrzymane w ramach programu umożliwia zapewnienie efektywnego wsparcia procesów zarządzania, wyboru projektów, kontroli, informacji i promocji  oraz efektywnego wykorzystania środków w ramach Działania 2.16.