Jak skorzystać z Działania?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


 Zaprogramowane  wsparcie jest ukierunkowane na:

 • wzmocnienie służb legislacyjnych,
 • rozwój sytemu oceny wpływu regulacji ze szczególnym uwzględnieniem oceny skutków regulacji oraz
 • usprawnienie mechanizmów konsultacji społecznych i zaangażowania obywateli w proces rządzenia.

 

 

Odbiorcy

Odbiorcami przedmiotowego wsparcia będą pracownicy ministerstw i urzędów centralnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych aktywnych na polu procesów legislacyjnych oraz przedstawiciele partnerów społecznych.

 

Typy operacji

W ramach Działania 2.16 realizowane będą następujące typy operacji:

 1. Szkolenia dla służb analitycznych w celu zapewnienia należytej obsługi eksperckiej w zakresie oceny wpływu regulacji (realizowane w trybie projektów pozakonkursowych).
 2. Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników aplikacji legislacyjnej oraz dla pracowników obsługujących organy władzy publicznej w zakresie ujednolicania technik legislacyjnych i doskonalenia metodologii legislacyjnej, jak również podniesienie kompetencji zarządczych osób wspierających proces legislacyjny (realizowane w trybie projektów pozakonkursowych).
 3. Opracowanie i wdrożenie narzędzi umożliwiających usprawnienie koordynacji prac nad projektami ustaw oraz ułatwiających analizę wpływu projektowanej zmiany na obowiązujący system aktów prawnych i generowanie tekstów ujednoliconych aktów, uwzględniających projektowane zmiany (realizowane w trybie projektów pozakonkursowych).
 4. Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących stosowania technik legislacyjnych, reguł stanowienia prawa, poprawności językowych w aktach normatywnych (realizowane w trybie projektów pozakonkursowych).
 5. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej (realizowane w trybie projektów konkursowych).
 6. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym (realizowane w trybie projektów konkursowych).
 7. Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy (realizowane w trybie projektów konkursowych).
 8. Rozbudowanie procesu konsultacji społecznych poprzez wdrażanie aktywnych form konsultacji społecznych (m.in. stałe konferencje, sondaż deliberatywny, panele obywatelskie) w oparciu o zasady konsultacji społecznych (realizowane w trybie projektów konkursowych).