Wiadomości

 • 18.01.2024
  Z ogromnym żalem żegnamy Pana Krzysztofa Motyka, wieloletniego Dyrektora Instytucji Pośredniczącej w KPRM, od samego początku zaangażowanego w jej budowę i rozwój. Był naszym Przełożonym, który zawsze wyróżniał się zaangażowaniem, profesjonalizmem i dbałością o sprawy Państwa. Praca z nim pozostanie dla nas cennym doświadczeniem. Był też naszym Przyjacielem i Kolegą, Człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach, pełnym empatii i serdeczności. Odszedł zbyt szybko, pozostało po nim słowo, gest, uśmiech, które zawsze będą w naszej pamięci. Wraz z Dyrekcją oraz pracownikami Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM składamy Rodzinie i Bliskim głębokie wyrazy współczucia. Żegnamy Cię Krzysztofie - Współpracownicy
 • 27.09.2023
  Projekty zrealizowane w ramach Działania 2.16 PO WER w KPRM przyczyniły się do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisały się w realizację celu szczegółowego Osi II PO WER pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w tym włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia. Materiały pod nazwą „Co powinniśmy wiedzieć o analizie finansowej i jej związkach z legislacją?”, „Co powinniśmy wiedzieć o ekonomii przedsiębiorstwa i legislacji z nią związanej?”, „Co powinniśmy wiedzieć o prawie gospodarczym i legislacji w jego zakresie?” oraz „Co powinniśmy wiedzieć o prawie pracy i legislacji w jego zakresie?” powstał w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0052/16 r. pn. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” realizowanego przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji w okresie od 01.09.2018 r. do 29.02.2020 r. Projekt zrealizowany został w ramach konkursu numer POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 pod nazwą „pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa”. Głównym celem projektu było nabycie lub pogłębienie kompetencji merytorycznych oraz organizacyjnych, w tym stworzenie eksperckiego zaplecza uczestników projektu, w dziedzinach prawa (w tym prawa gospodarczego i prawa pracy) oraz ekonomii kluczowych dla skutecznego uczestnictwa w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym, na wszystkich jego etapach.
 • 27.09.2023
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 04.06 „Rozwój dialogu obywatelskiego”, Działania 04.07 „Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego”, Działania 04.12 „Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy” FERS ogłasza listę kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO”.
 • 07.09.2023
  Projekty zrealizowane w ramach Działania 2.16 PO WER w KPRM przyczyniły się do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisały się w realizację celu szczegółowego Osi II PO WER pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w tym włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia. Poradnik pod nazwą „Jak zwiększyć dostępność sądów dla osób ze szczególnymi potrzebami” powstał w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0120/20 pn. „Wspólnie-Dostępnie-Sprawiedliwi” realizowanego przez Fundację Court Watch Polska w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 r. Projekt zrealizowany został w ramach konkursu numer POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20 pod nazwą pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności”. Głównym celem projektu było zmniejszenie liczby barier dla integracji osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach życia społecznego.
 • 07.09.2023
  21 sierpnia 2023 r. Instytucja Pośrednicząca zakończyła nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr FERS.04.06-IP.04-001/23 pn. Rozwój dialogu obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału NGO w procesie stanowienia prawa oraz współkreowaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych w obszarach ich działalności z wykorzystaniem gamy narzędzi partycypacji społecznej oraz wzmocnienie ich potencjału do działań rzeczniczych i strażniczych (typu watchdog). W ramach zakończonego naboru poprawnie złożono 71 projektów na łączną kwotę 117 345 165,93 zł.
 • 28.07.2023
  Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr FERS.04.06-IP.04-001/23 w ramach Działania FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
 • 28.07.2023
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 04.06 „Rozwój dialogu obywatelskiego”, Działania 04.07 „Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego”, Działania 04.12 „Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy” FERS ogłasza uaktualniony w dniu 28 lipca 2023 r. wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO”.
 • 12.07.2023
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłasza konkurs nr FERS.04.06-IP.04-001/23, przedmiotem którego jest wybór wniosków do dofinansowania w zakresie rozwoju dialogu obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału NGO w procesie stanowienia prawa oraz współkreowaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych w obszarach ich działalności z wykorzystaniem gamy narzędzi partycypacji społecznej oraz wzmocnienie ich potencjału do działań rzeczniczych i strażniczych (typu watchdog). Więcej informacji znajdą państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/aktualne-nabory-wnioskow.
 • 05.07.2023
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania ofert w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej dotyczącej przygotowania zakresu merytorycznego i przeprowadzenia dwóch wykładów w formie on-line na temat przygotowania wniosków o dofinansowanie i zasad realizacji projektów w perspektywie finansowej Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z procedurą rozeznania rynku, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamówienie będzie finansowane ze środków projektu Pomocy technicznej PO WER dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na lata 2021-2022 (środki na 2023 r).
 • 30.05.2023
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.06, 4.07 oraz 4.12 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO”
 • 30.05.2023
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 04.06 „Rozwój dialogu obywatelskiego”, Działania 04.07 „Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego”, Działania 04.12 „Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy” FERS ogłasza listę kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO”.
 • 17.05.2023
  Instytucja Pośrednicząca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza Państwa do udziału w badaniu, którego celem jest określenie maksymalnej ceny rynkowej szkoleń, warsztatów i mentoringu dla działań realizowanych w projektach dofinansowanych przez Instytucję Pośredniczącą w KPRM w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Informacje dotyczące zakresu szkoleń, grupy docelowej i ogólnych wymagań, znajdziecie Państwo w załączniku: „Formularz badania stawek cenowych”. Aby wziąć udział w badaniu, prosimy o przesłanie do 24 maja br. wypełnionego formularza w postaci skanu na adres email: efs@kprm.gov.pl.
 • 04.04.2023
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP FERS) dla: Działania 04.06 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), pn. Rozwój dialogu obywatelskiego, Działania 04.07 FERS, pn. Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego, Działania 04.12 FERS, pn. Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO” do oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach tych Działań.
 • 28.03.2023
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ponownie jako Instytucja Pośrednicząca, tym razem w systemie wdrażania Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
 • 30.09.2022
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ponownie zaprasza do składania oferty dotyczącej opracowania w wersji elektronicznej publikacji – broszury podsumowującej wdrażanie projektów przez IP w KPRM w ramach Działania 2.16 PO WER
 • 30.09.2022
  13 września 2022 r. Pan Minister Grzegorz Puda zatwierdził 28. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia
 • 07.09.2022
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ponownie zaprasza do składania oferty dotyczącej opracowania w wersji elektronicznej publikacji – broszury podsumowującej wdrażanie projektów przez IP w KPRM w ramach Działania 2.16 PO WER
 • 18.08.2022
  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania oferty dotyczącej opracowania w wersji elektronicznej publikacji – broszury podsumowującej wdrażanie projektów przez IP w KPRM w ramach Działania 2.16 PO WER
 • 11.08.2022
  W dniach 7-9 października br., wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zapraszamy na IX edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
 • 11.08.2022
  Chcesz miło i kreatywnie spędzić czas z rodziną? Dobrze trafiłeś! Nadchodzi IX. edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). To największa impreza poświęcona tematyce Funduszy Europejskich w Polsce – bądź na niej razem z nami!

Strony