Dobre rządzenie

Priorytet V Programu, pn. „Dobre rządzenie" obejmuje wsparciem administrację szczebla rządowego, samorządowego, instytucje wymiaru sprawiedliwości. Ukierunkowany jest także na rozwój potencjału organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców i pracowników jako podmiotów istotnych z punktu widzenia efektywnej realizacji zasady good governance.
Sprawna i efektywna administracja wpływa na wzrost gospodarczy i rozwój państwa. Dlatego też w ramach Priorytetu Dobre rządzenie przewidziane zostało wsparcie ukierunkowane na podniesienie potencjału administracji, zwłaszcza w obszarach szczególnie istotnych dla realizacji Strategii Lizbońskiej oraz Krajowego Programu Reform. Priorytet V odpowiada na pewne wyzwania zidentyfikowane w procesie lizbońskim, takie jak:
  • poprawa regulacji,
  • poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw,
  • usprawnienie zarządzania finansami publicznymi.
W ramach Priorytetu jest udzielane wsparcie dla administracji poprzez udoskonalenie procesu stanowienia prawa oraz przegląd istniejących już aktów prawnych pod kątem możliwości ich uproszczenia.
Działania w ramach Priorytetu V koncentrują się wokół czterech kluczowych aspektów poprawy jakości regulacji, takich jak:
  • uproszczenie krajowych aktów prawnych,
  • usprawnienie systemu wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej, w szczególności dyrektyw środowiskowych i związanych z funkcjonowaniem Wspólnego Rynku,
  • optymalizacja systemu oceny skutków regulacji
  • wdrożenie systemu pomiaru kosztów administracyjnych.
Biorąc pod uwagę fakt, iż znaczna ilość aktów prawnych wydawana jest przez organy na szczeblu samorządu terytorialnego, w ramach Priorytetu udzielane jest wsparcie ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału regulacyjnego tych jednostek.
Kolejnym kluczowym celem w ramach Priorytetu V jest poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Pierwszym krokiem do osiągnięcia zaplanowanego celu, jakim jest skrócenie średniego czasu oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej, jest wdrożenie systemu „jednego okienka" oraz redukcja związanych z rejestracją kosztów administracyjnych.
Czwartym kluczowym działaniem jest poprawa sprawności wymiaru sprawiedliwości poprzez organizowanie punktów interesantów w sądach, modernizację systemów zarządzania i szkolenia.
Kolejnym celem Priorytetu jest zapewnienie partnerskiego modelu współpracy administracji oraz partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej. Odnosi się to do wzmacniania mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych oraz do realizacji zadań publicznych, w tym również do działań związanych ze społecznym nadzorem nad instytucjami publicznymi.
W ramach Priorytetu V jest również udzielane wsparcie dla organizacji trzeciego sektora tak, aby w sposób efektywny i profesjonalny uczestniczyły w różnych formach współpracy z sektorem publicznym. Wsparcie to jest realizowane przez rozbudowę sieci instytucji obsługi sektora pozarządowego