Konsultacje +

Dnia 8 czerwca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Konsultacje + nr POWR.02.16.00-00-0055/17-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Caritas Polska i trwać będzie do 31 marca 2018 r. Budżet projektu wynosi 2 777 128,14 zł.