Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności) i ma charakter instruktażowy. Warunki kwalifikowalności uczestnika projektu PO WER oraz informacje na temat sposobu ich weryfikacji zostały opisane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne w zakresie monitorowania). Regulacje dotyczące kwalifikowalności uczestników wynikają ponadto wynikają z wniosku o dofinansowanie i regulaminu konkursu (przede wszystkim z kryteriów wyboru projektów). Wszystkie te dokumenty są wiążące dla stron umów o dofinansowanie, tj. zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu.