Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - aktualizacja - styczeń 2018 -

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020(dalej: Wytyczne) i ma charakter instruktażowy. Sposób rozliczania kosztów angażowania personelu projektu PO WER został opisany we wniosku o dofinansowanie projektu oraz Wytycznych, które to dokumenty są wiążące dla stron umów o dofinansowanie, tj. zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Materiał został opracowany na podstawie Wytycznych z dnia 10 kwietnia 2015 r., Wytycznych z dnia 19 września 2016 r. oraz Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r.