Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla wnioskodawców i beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Materiał stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) i ma charakter instruktażowy. Zasady stosowania rozliczania kwot ryczałtowych wynikają z umowy o dofinansowanie projektu, wniosku o dofinansowanie projektu oraz Wytycznych, które to dokumenty są wiążące dla stron umów o dofinansowanie, tj. zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programu. Materiał został opracowany na podstawie Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r. oraz wcześniejszych wersji dokumentu (Wytycznych z 19 września 2016 r. oraz z 10 kwietnia 2015 r.)