Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ "Solidarność" umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych z zakresu prawa pracy oraz obejmujące rynek pracy.”

Dnia 19 marca br. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ "Solidarność" umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych z zakresu prawa pracy oraz obejmujące rynek pracy.” nr POWR.02.16.00-00-0025/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i trwać będzie do 28 lutego 2021 r. Budżet projektu wynosi 1 246 080,00 zł.