Projekty w Działaniu 5.1 PO KL

W ramach Działania 5.1 Programu Kapitał Ludzki Wzmocnienie potencjału administracji rządowej beneficjenci realizują następujące projekty:

Projekty systemowe:

 

Poddziałanie

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu (zł)

Status projektu

 

Departament Służby Cywilnej w KPRM

Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej

3 638 931,27

Zakończony

Wdrożenie strategii szkoleniowej

13 987 303,08

Zakończony

Klient w centrum uwagi administracji

7 254 024,63

Zakończony

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich

3 103 145,24

 

Zakończony

Poprawa jakości zarządzania w urzędach administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II etap

7 420 678,94

Zakończony

Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

3 384 821,82

Zakończony

Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej

2 794 012,18

Zakończony

Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w administracji rządowej

7 460 000,00

Zakończony

Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego

1 985 953,17

Zakończony

Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działań (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008-20120 oraz realizacja szkoleń

5 036 867,45

Zakończony

Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej

6 704 571,85

Zakończony

Procesy, cele, kompetencje - zintegrowane zarządzanie w urzędzie

 

19 755 254,51

Realizowany

Doskonalenie standardów zarządzania w urzędach administracji rządowej

 

5 240 040,76

 

Realizowany

Wsparcie reformy administracji skarbowej

 

2 012 760,00

Zakończony

Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowania wysokich stanowisk państwowych oraz powiązania jego wyników z systemem wynagrodzeń

192 392,38

Zakończony

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej

2 419 581,30

Realizowany

Departament Analiz Strategicznych w KPRM

Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego

4 293 506,43

Zakończony

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia

4 876 934,53

Zakończony

Rządowe Centrum Legislacji

Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej

1 716 929,60

Zakończony

Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej

4 500 000,00

Realizowany

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej, narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji

2 810 420,00

Zakończony

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Poprawa jakości usług świadczonych dla klientów ZUS na rzecz przedsiębiorców

17 016 009,81

Zakończony

Instytucja Pośrednicząca II stopnia w KPRM

Specjalistyczne szkolenia z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej

5 887 726,10

Zakończony

Poddziałanie 5.1.2

Ministerstwo Finansów

Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012

21 131 068,29

Zakończony

Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012

15 821 107,61

Zakończony

Departament Budżetu Zadaniowego w KPRM

Przygotowanie administracji rządowej do sporządzania zadaniowego planu wydatków na rok 2008

1 951 243,00

Zakończony

Poddziałanie 5.1.3

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

5 740 390,13

Zakończony

Poddziałanie 5.1.4

Departament Służby Cywilnej w KPRM

Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej

1 985 953,17

Zakończony

 

Projekty innowacyjne:

 

Poddziałanie

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu (zł)

Status projektu

Poddziałanie

5.1.1

Uniwersytet Warszawski

Ministerstwa Uczące Się (MUS) - zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach

3 910 576,37

Zakończony

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych - iSWORD

3 246 535,21

Zakończony