Równość szans

POLITYKI HORYZONTALNE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE
 Unia Europejska wyznaczyła sześć priorytetowych obszarów, tzw. polityk (zasad) horyzontalnych, których realizacja powinna przyczyniać się do rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej.
Do polityk tych należą:
1.        Rozwój lokalny;
2.        Rozwój społeczeństwa informacyjnego;
3.        Zrównoważony rozwój;
4.        Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa;
5.        Równość szans, w tym równość szans kobiet i mężczyzn;
6.        Partnerstwo.
Unia Europejska przekazując środki finansowe krajom członkowskim, w tym Polsce, wymaga aby współfinansowane przedsięwzięcia wspierały wymienione powyżej obszary.
Zasady horyzontalne obowiązują wszystkich, którzy chcą realizować projekt współfinansowany z funduszy unijnych. Jest to wymóg niezależny od rodzaju przedsięwzięcia. Ze względu na zakres, jaki wspiera Europejski Fundusz Społeczny (EFS) szczególny nacisk został położony na zasadę równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn.
 Komisja Europejska wyznaczyła strategiczne cele na rzecz równości:
1. Równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn;
2. Godzenie życia prywatnego i zawodowego;
3. Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji;
4. Wykorzenianie wszelkich form przemocy ze względu na płeć;
5. Eliminowanie stereotypów związanych z płcią;
6. Propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz polityce rozwojowej.
 
ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH DZIAŁANIA 5.1 PO KL
WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Realizacja zasad horyzontalnych – równości płci i wieku, była jednym z obszarów badawczych ewaluacji przeprowadzonej w 2011 r. w zakresie skuteczności wdrażania Działania 5.1 PO KL. Wdrażane w Działaniu projekty zostały ocenione pozytywnie pod względem realizacji zasady równości szans. Specyfika realizowanych projektów i grupy docelowej – pracowników administracji publicznej powoduje jednak, że kluczowe jest sprofilowanie wsparcia według pełnionych obowiązków. Proces rekrutacji uczestników za punkt wyjścia przyjmuje nie płeć bądź wiek, ale pełnione stanowisko i zakres obowiązków oraz związane z tym pożądane kompetencje. Wymogi związane ze stosowaniem tej zasady przyczyniły się do podniesienia świadomości tej tematyki wśród odbiorców wsparcia.
DOBRE PRAKTYKI:
         Kryterium adekwatności przy ustalaniu liczby uczestniczek i uczestników;
         Zróżnicowanie rodzaju wsparcia i zróżnicowanie liczby kobiet i mężczyzn (K i M);
         Analiza wpływu wypracowywanych rozwiązań na sytuację K i M;
         Dostęp do wiedzy i umiejętności z zakresu równości szans (szkolenia, publikacje);
         Odpowiednia organizacja prac zespołu projektowego;
         Zapewnienie uczestnictwa K i M w procesie podejmowania decyzji;
         Język wrażliwy na płeć;
         Kampania promocyjna zasady równości szans płci;
         Zróżnicowanie kanałów komunikacji tak, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców i odbiorczyń;
         Bezwzględne unikanie przekazów stereotypowych.
 
PROJEKT „RÓWNE TRAKTOWANIE STANDARDEM DOBREGO RZĄDZENIA”
 
jest realizowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we współpracy ze Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Działania 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej” Programu Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest przygotowanie administracji rządowej do tworzenia i monitorowania prawa, polityk i strategii z uwzględnieniem zasady równości. Działania podejmowane w projekcie zmierzają do stworzenia spójnego i efektywnego systemu przeciwdziałania dyskryminacji na wszystkich poziomach polityki rządu, w tym poprzez wprowadzenie zasady równego traktowania do standardu rządzenia. Działania realizowane w projekcie obejmą 85 instytucji administracji rządowej, w tym 18 instytucji (wszystkie ministerstwa oraz KPRM) zostanie przebadanych wskaźnikiem Gender Index (narzędzie analizy i monitoringu polityki danego pracodawcy pod kątem równości kobiet i mężczyzn). W urzędach powołanych zostało 45 koordynatorów ds. Równego Traktowania.
Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod adresem www.siecrownosci.gov.pl.