Sieć monitoringu prawa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 31 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Sieć monitoringu prawa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej nr POWR.02.16.00-00-0011/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i trwać będzie do 30 września 2019 r. Budżet projektu wynosi 521 100,00 zł.

Sieć monitoringu prawa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej to projekt zrealizowany przez organizację Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu pt. „Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy” mającego umożliwić usprawnienie monitorowania przez partnerów społecznych zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy. W szczególności przy pomocy metod i narzędzi stosowanych lub wytworzonych w ramach projektu.

Głównym celem projektu jest wsparcie partnerów społecznych w prowadzeniu działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy poprzez włączenie dodatkowych organizacji do działań przewidzianych przez realizatora, którymi będą m.in. stworzenie sieci monitoringu legislacji oraz prowadzenie szkoleń dla jej członków.

Według Barometru Prawa prowadzonego przez Grant Thornton corocznie w Dzienniku Ustaw ogłaszanych jest niemal 30 tys. stron przepisów. Zmiany w obowiązujących regulacjach prawnych, częste nowelizacje i luki prawne stanowią jedną z głównych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jak podkreślają sami przedsiębiorcy, podmioty objęte regulacjami nie mają często możliwości zapoznania się z nimi na etapie projektowania przepisów i tym samym nie mogą wyrazić swojego zdania. W innych przypadkach, nawet jeśli przedsiębiorcy bądź ich związki powezmą informację o przygotowaniu projektu nowych regulacji, często nie wiedzą jak wyrazić swoją opinie i w jakim trybie to zrobić, ponieważ nie posiadają pracowników, którzy mogą przeanalizować przepisy lub przygotować opinię w wyznaczonym terminie.

Zniwelowanie wskazanych powyżej trudności będzie możliwe poprzez wzmocnienie potencjału podmiotów biorących udział w projekcie tj. partnerów społecznych oraz zaproszonych do współpracy w ramach Sieci organizacji pozarządowych, watchdogów oraz stworzenie forum, które umożliwi sprawdzenie stanu monitoringu legislacji, a także gdzie prostym i przystępnym dla odbiorców językiem będzie opisany stan legislacji wraz z potencjalnymi skutkami prawodawstwa dla działalności gospodarczej. Ważnymi narzędziami wsparcia zakładanych celów będzie również cykliczny newsletter i kwartalne raporty legislacyjne dotyczące poszczególnych gałęzi monitorowanych przepisów. Wydawane dokumenty będą zawierać dogłębną analizę omówienie sytuacji prawnej w danej dziedzinie wraz z wskazaniem planowanych zmian i ich wpływu naprowadzenie działalności gospodarczej i rynek pracy. Podsumowaniem każdego kwartału realizacji projektu, oprócz wydawanych dokumentów, będą seminaria, w których uczestniczyć będą osoby zainteresowane aktami aktualnie konsultowanymi oraz ekspert zaangażowany w opracowywanie aktualnych aktów prawnych.

Efekty realizacji projektu umożliwią kontynuowanie działań w przyszłości i poszerzanie powstałej Sieci monitoringu legislacji o kolejne podmioty zaangażowane w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym.