Skuteczna partycypacja publiczna NGO

Dnia 27 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Skuteczna partycypacja publiczna NGO nr POWR.02.16.00-00-0029/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce i trwać będzie do 31 marca 2020 r. Budżet projektu wynosi 776 912,50 zł.