Suweren konsultuje – dobre prawo buduje

Dnia 20 września 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” nr POWR.02.16.00-00-0005/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Federację Inicjatyw Oświatowych i trwać będzie do 31 stycznia 2019 r. Budżet projektu wynosi 1 646 802,00 zł.