Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego systemu kontroli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wytyczne uwzględniają dotychczasowe doświadczenia kontrolne Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zarówno określony w nich sposób planowania, jak i przeprowadzania kontroli projektów mają na celu zapewnienie wysokiej jakości działań kontrolnych oraz podkreślenie ich charakteru prewencyjnego. Wytyczne uwzględniają także rekomendacje Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wynikające z audytów prowadzonych przez te służby w w latach 2007-2013 oraz kierunek zmian nakreślony w szczegółowych wytycznych na najbliższe lata. Wytyczne są skierowane do Instytucji Pośredniczących w ramach PO WER. W dokumencie określone zostały m.in. ogólne zasady realizacji kontroli, zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli oraz tryb kontroli na miejscu.

Szczegóły znajdują się w pliku dostępnym do pobrania na dole strony lub pod poniższym linkiem.