Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Wytyczne to dokument, który ma usprawnić koordynację i zapewnić jednolity sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje uczestniczące w realizacji programów na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów w latach 2014-2020 oraz mają zastosowanie do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez Polskę.

Szczegóły znajdują się w pliku dostępnym do pobrania na dole strony lub pod poniższym linkiem.