28. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

30.09.2022
13 września 2022 r. Pan Minister Grzegorz Puda zatwierdził 28. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia

Zmiany w dokumencie dotyczą:

I.   Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań:

Oś III, Działanie 3.1 – dodano jako beneficjenta Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

II. Zmiany finansowe

Oś III, Działanie 3.1 – zwiększono alokację o 3,7 mln euro. Działanie 3.5 – zmniejszono alokację o 3,7 mln euro. Zmiana ta wynika z planowanego aneksowania projektów, w których uwzględniono wsparcie dla osób uciekających z Ukrainy.

III. Załącznik 2a i 2b:

W PI 8i, 8ii, 9i, 9iv, 10ii, 13i dodano wskaźnik liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie w związku z umożliwieniem wsparcia osób z Ukrainy w projektach Działania 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.6, 2.8, 3.1, 3.5 i 7.1.

IV. Załącznik 4 – uzupełniono o aktualną wersję Rocznego Planu Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 2021 r.

V. Załącznik 5 – uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich, zidentyfikowanych do tej pory w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, projektów.

VI. Cały dokument – wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym. 

 

Aktualna wersja SZOOP PO WER - do pobrania w sekcji Zapoznaj się z prawem i dokumentami