Aktualizacja informacji na temat listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16

17.04.2018
Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16

Instytucja Pośrednicząca informuje, że w związku ze zwiększeniem alokacji w  konkursie nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16 pn. "Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa", publikuje zaktualizowaną listę rankingową.