Efekty projektów realizowanych w ramach Działania 2.16 Programu Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020.

07.09.2023
Projekty zrealizowane w ramach Działania 2.16 PO WER w KPRM przyczyniły się do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisały się w realizację celu szczegółowego Osi II PO WER pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w tym włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia. Poradnik pod nazwą „Jak zwiększyć dostępność sądów dla osób ze szczególnymi potrzebami” powstał w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0120/20 pn. „Wspólnie-Dostępnie-Sprawiedliwi” realizowanego przez Fundację Court Watch Polska w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 r. Projekt zrealizowany został w ramach konkursu numer POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20 pod nazwą pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności”. Głównym celem projektu było zmniejszenie liczby barier dla integracji osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach życia społecznego.

Pliki do pobrania: