Informacja dotycząca braku konieczności zwrotu dotacji celowej do dnia 31 grudnia 2018 r.

04.12.2018
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z aktualnymi przepisami prawa Beneficjenci nie są zobowiązani do zwrotu niewydatkowanej części dofinansowania pochodzącego z dotacji celowej z końcem danego roku. Powyższe wynika z wejścia w życie 3 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367). Zgodnie z powyższymi przepisami niewydatkowana część dofinansowania pochodzącego z dotacji celowej w ramach projektu powinna zostać zwrócona dopiero w ramach końcowego rozliczenia projektu, tj. nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

W związku z powyższym zapisy zawarte w niektórych umowach o dofinansowanie projektu, dotyczące konieczności zwrotu części dotacji celowej do końca roku, na podstawie prawa powszechnie obowiązującego nie mają zastosowania.

Dotyczy to następujących zapisów umów o dofinansowanie projektów:

§ 8 pkt 10 w przypadku umów dotyczących projektów rozliczanych na podstawie wydatków faktycznie poniesionych;
§ 9 pkt 6 w przypadku umów dotyczących projektów rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych.

Umowy o dofinansowanie, które zostały sporządzone na nowym wzorze obowiązującym od stycznia 2018 roku, nie zawierają już powyższych zapisów.

Podsumowując, brak konieczności zwrotu niewykorzystanego dofinansowania wynika wprost z prawa powszechnie obowiązującego. Natomiast Beneficjenci zobowiązani są do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność. A zatem w przypadku, gdy z ostatecznego rozliczenia projektu wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.