Informacja o kursie obrachunkowym stosowanym do przeliczeń wartości w ramach konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–005/16

17.03.2016
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój informuje, że kurs* stosowany do przeliczeń wartości w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–005/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, ogłoszonego w dniu 16 marca 2016 r., wynosi 4,3631 PLN / EURO.

W konsekwencji, zgodnie z Regulaminem ww. konkursu, koszty bezpośrednie w projekcie rozliczane są:

  • w przypadku projektu o wartości wkładu publicznego mniejszego od 436 310 PLN – kwotami ryczałtowymi, tj. określonymi w porozumieniu o dofinansowaniu tego projektu kwotami uzgodnionymi na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu za wykonanie określonego w projekcie zadania lub zadań.
  • w przypadku projektu o wartości wkładu publicznego równego bądź większego od 436 310 PLN – na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wkład publiczny w projekcie stanowi suma finansowania krajowego ze środków budżetu państwa oraz współfinansowania UE. Zgodnie z warunkami konkursu może on wynieść 100% wartości projektu.

* Tj. miesięczny obrachunkowy kurs wymiany EURO na PLN stosowany przez Komisję Europejską aktualny na dzień ogłoszenia konkursu; kurs ten jest publikowany na anglojęzycznej stronie internetowej dostępnej pod poniższym adresem www, zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).