Informacja o kursie obrachunkowym stosowanym do przeliczeń wartości w ramach konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16

28.09.2016
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014-2020 informuje, że kurs* stosowany do przeliczeń wartości w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16 pn. „Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy”, ogłoszonego w dniu 27 września 2016 r., wynosi 4,3436 PLN / EURO.

W konsekwencji, zgodnie z Regulaminem ww. konkursu, koszty bezpośrednie w projekcie rozliczane będą:

  • w przypadku projektu o wartości wkładu publicznego mniejszego od 434 360 PLN – kwotami ryczałtowymi, tj. określonymi w umowie o dofinansowaniu tego projektu kwotami uzgodnionymi na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu za wykonanie określonego w projekcie zadania lub zadań;
  • w przypadku projektu o wartości wkładu publicznego równego bądź większego od 434 360 PLN – na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wkład publiczny w projekcie stanowi suma finansowania krajowego ze środków budżetu państwa oraz współfinansowania UE. Zgodnie z warunkami konkursu może on wynieść 100% wartości projektu (kosztów kwalifikowanych w projekcie w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

 

 

* Tj. miesięczny obrachunkowy kurs wymiany EURO na PLN stosowany przez Komisję Europejską aktualny na dzień ogłoszenia konkursu; kurs ten jest publikowany – zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.) – na stronie internetowej Komisji Europejskiej (INFOREURO).