Informacja o zmianach w projekcie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wynikających z negocjacji z Komisją Europejską

14.02.2019
Zmiany wprowadzone do projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), przyjętego uchwałą nr 168/2018 Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, miały przede wszystkim na celu umożliwienie realizacji działań zaplanowanych w ramach Programu Rządowego Dostępność Plus, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 102/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. Zmiany w PO WER dotyczyły w głównej mierze rozszerzenia zakresu wsparcia o nowe przedsięwzięcia służące realizacji działań wyznaczonych przez Radę Ministrów w Programie Dostępność Plus. Zmiany obejmowały modyfikację istniejących lub wprowadzenie nowych typów operacji, aby umożliwić realizację Programu Dostępność Plus.

Na podstawie upoważnienia dla Ministra Inwestycji i Rozwoju zawartego w §2 ww. uchwały Rady Ministrów, w wyniku negocjacji z Komisją Europejską, na wniosek Komisji Europejskiej do Programu Wiedza Edukacja Rozwój wprowadzone zostały następujące uzupełnienia:

  • Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Priorytet inwestycyjny 8v – w związku ze stanowiskiem KE, wnioskowana rezygnacja ze wskaźnika produktu w ramach wykonania: liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy, była możliwa do wprowadzenia pod warunkiem zastąpienia tego wskaźnika z ram wykonania innym. W związku z tym w miejsce usuniętego z ram wykonania wskaźnika wyżej wymienionego wskaźnika wprowadzono następujący, z określeniem dla niego odpowiednich parametrów: liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie zamówień publicznych.
  • Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, priorytet inwestycyjny 9iv – w związku z warunkami postawionymi przez Komisję Europejską, nowe działanie skierowane do osób o ograniczonej mobilności dotyczące realizacji usług indywidualnego transportu oraz poprawy dostępności budynków uzupełniono              o ocenę efektywności wdrażanego systemu. Jednocześnie, na wniosek KE doprecyzowano, że celem tych działań będzie ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób o ograniczonej mobilności.
  • Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – na wniosek KE wprowadzono nowy cel szczegółowy, typy operacji i wskaźniki zapewniające pełną zgodność PO WER z działaniami kierowanymi do uczelni i wynikającymi z Programu Dostępność Plus. Wprowadzono zapisy umożliwiające finansowanie w PO WER likwidację barier w dostępie do szkolnictwa wyższego oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych w procesie kształcenia na uczelniach umożliwiające udział studentów i kadr akademickich z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia.
  • Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – zgodnie z przyjętym w Polsce rozwiązaniem w Osi IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa istnieje możliwość łączenia i realizacji wsparcia we wszystkich priorytetach inwestycyjnych z różnych celów tematycznych EFS. W związku z tym zakres priorytetów inwestycyjnych w Osi IV został uzupełniony o brakujące Priorytety Inwestycyjne 8i i 8iii i zharmonizowany z tabelą 7 Pole interwencji dotyczące kategorii interwencji. Konieczne było również uzupełnienie tabeli 1 Uzasadnienie wyboru celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych, w której również dodano brakujące priorytety inwestycyjne. Wprowadzone uzupełnienie miało charakter wyłącznie techniczny i było spowodowane zmianami funkcjonalności systemu informatycznego (SFC2014) służącego do formalnego przekazywania zmian w Programie do Komisji Europejskiej.
  • Tabela 17: Środki finansowe z poszczególnych funduszy oraz kwoty na rezerwę wykonania (EUR) – dostosowanie kwot alokacji głównej i rezerwy wykonania w roku 2018 i 2020 zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej. W opinii Komisji Europejskiej, zmiany w alokacji YEI powinny ograniczyć się jedynie do środków specjalnej alokacji YEI. Wprowadzone zmiany nie wpływają na łączną alokację.

Jednocześnie, należy podkreślić, że wprowadzone zmiany w PO WER mają wpływ na dane finansowe zawarte w Umowie Partnerstwa. Wobec powyższego, zgodnie z art. 16 ust 4a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., stosowne zmiany zostaną również zaproponowane w zapisach Umowy Partnerstwa.