Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 z 23 listopada 2020 r.

27.11.2020
23 listopada 2020 r. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 20. wersję SZOOP PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Najważniejsze zmiany w dokumencie obejmują następujące kwestie:

I. Ogólny opis PO oraz głównych warunków realizacji:

dodano zapis o możliwości zastosowania nadzwyczajnego trybu wyboru projektów do dofinansowania w PO WER;
zaktualizowano informację o obecnie obowiązującej, piątej wersji PO WER.

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań:

Oś I – zaktualizowano brzmienie celu szczegółowego nr 1 osi priorytetowej;
Działanie 1.1, 1.2, 1.3 – zaktualizowano brzmienie celu szczegółowego działania;
Działanie 2.4 – zaktualizowano brzmienie typów projektów nr 1 i 8 (usunięcie części podtypów operacji dot. opracowania modelowych procedur działań IRP oraz opracowania i wdrożenia narzędzi służących ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia);
Działanie 2.5:

- usunięto typy projektów:

- Ocena kosztów funkcjonowania systemu świadczeń w związku z biernością zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz oszacowanie wariantów kosztowych zmian systemowych sprzyjających aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami,  

- Ocena skuteczności procedury „Niebieskie Karty” oraz wypracowanie rekomendacji do zmian,

- Przegląd działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opracowanie rekomendacji do wdrożenia nowych rozwiązań;

- zaktualizowano informację o trybach wyboru projektów w związku z usunięciem ww. typów projektów;

Działanie 2.6:

- usunięto typy projektów:

- Podnoszenie kompetencji lekarzy medycyny pracy w zakresie przeprowadzania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych osób niepełnosprawnych,

- Podnoszenie kompetencji pracowników powiatowych urzędów pracy i urzędów wojewódzkich w zakresie nowych regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia wspomaganego,

- Podnoszenie kompetencji kadr organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, podmiotów reintegracyjnych i kadr środowiskowych domów samopomocy w zakresie pracy z otoczeniem osób z niepełnosprawnościami w celu wypracowania postaw sprzyjających aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;

- w związku z usunięciem ww. typów projektów zaktualizowano informacje o: typach beneficjenta, grupach docelowych, trybach wyboru projektów;

- dopisano podstawę prawną dot. pomocy publicznej odnoszącej się do przedsiębiorstw świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego;

Działanie 2.7 - zaktualizowano grupy docelowe w odniesieniu do typu operacji 2 (usunięcie grupy osób opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze w związku z brakiem realizacji wsparcia w tym zakresie w ramach Działania 2.7 PO WER);  

Działanie 2.8:

- dodano nowy cel szczegółowy: Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19;

- usunięto typ operacji: Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej;

- dodano nowe typy operacji: 

- Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry DPS oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych,

- Zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, poprzez zapewnienie możliwości pełnego uczestnictwa dzieci przebywających w pieczy zastępczej w procesie zdalnego nauczania oraz dostarczenie do placówek środków ochrony indywidualnej i innych, niezbędnych do ochrony życia i zdrowia,

- Wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- rozszerzono grupy docelowe o uczestników i prowadzących warsztaty terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej;

- zaktualizowano tryby wyboru projektów;

- zwiększono poziom cross-financingu dla 5 typu operacji;

Działanie 2.9:

- usunięto typy operacji: 

- Działania wspierające tworzenie ścieżek reintegracji dla uczestników podmiotów zatrudnienia socjalnego m.in. przez realizację inwestycji w tych podmiotach i ich wsparcie służące podniesieniu jakości usług reintegracyjnych oraz wsparcie pracodawców (w szczególności PS i spółdzielni socjalnych) w kontynuowaniu działań reintegracyjnych na rzecz zatrudnionych absolwentów CIS/KIS,

- Wdrożenie rozwiązań upowszechniających przedsiębiorczość społeczną wśród dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Działania będą komplementarne do interwencji w zakresie pakietu edukacyjnego;

- zaktualizowano typ beneficjenta i grupy docelowe;

- zaktualizowano dopuszczalne poziomy cross-financingu w związku z usunięciem typów operacji;

Działanie 2.10:

-  rozszerzono typy operacji:

- Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego, metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia o działania ukierunkowane na szkolenie i doradztwo w zakresie zarządzania kryzysowego i zarządzania procesem nauczania realizowanym na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

- Integracja baz danych systemu oświaty (uzyskanie interoperacyjności pomiędzy bazami danych oświatowych i zasobami informacyjnymi, takimi jak: Systemem Informacji Oświatowej; Systemem Obsługi Egzaminów Zewnętrznych; Systemem Ewaluacji Oświaty/nadzór pedagogiczny; Edukacyjna Wartość Dodana; Porównywalnych Wyników Egzaminacyjnych) o działania ukierunkowane na: wprowadzenie nowych funkcjonalności do Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) umożliwiających przeprowadzanie egzaminów on-line i wystawiania świadectw elektronicznych dla uczniów kończących szkoły podstawowe oraz zdających egzamin maturalny;

- dodano nowe typy operacji: 

- Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość,

- Rozwój funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl zwiększających możliwości nauki zdalnej,

- Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu;

-  rozszerzono katalog grup docelowych w PI 10i o nauczycieli w zakresie prowadzenia nauczania na odległość;

-  zaktualizowano listę beneficjentów oraz tryby wyboru projektów;

Działanie 2.18:

- zwiększono poziom cross-financingu oraz cross-financingu i środków trwałych dla 26 typu operacji;

-  dodano Krajową Szkołę Skarbowości do grona beneficjentów typów operacji nr 4 i 5 oraz zmieniono ich tryb realizacji na pozakonkursowy, a w konsekwencji usunięto również beneficjentów, którzy mogliby występować w konkursie;

Działanie 2.20:

- usunięto typ operacji: Przygotowanie partnerów społecznych do pełnienia roli koordynatorów działań edukacyjnych (m.in. analiza potrzeb szkoleniowych, doradztwo zawodowe, tworzenie planów szkoleń, współpraca z dostawcami usług, ewaluacja i walidacja szkoleń dla pracowników) i informacyjnych w miejscu pracy, adresowanych w szczególności do pracowników mających trudności z podstawowymi umiejętnościami, w zakresie korzyści wynikających z kształcenia przez całe życie;

-  dodano nowy typ operacji: Realizacja inicjatyw podejmowanych w obszarze dialogu społecznego przez organizacje partnerów społecznych na rzecz ograniczenia skutków pandemii COVID-19;

Działanie 5.2 - w katalogu beneficjentów zmieniono nazwę Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) na nazwę Centrum e-Zdrowia (CeZ) w związku ze zmianą nazwy tej państwowej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Zdrowia w sierpniu 2020 r.;  
Działanie 6.1 - zaktualizowano zapis dot. wsparcia zatrudnienia w Instytucjach Pośredniczących PO WER.  

III. Zmiany finansowe

W ramach Osi I, II i V PO WER dokonano realokacji środków. Środki zmniejszono w ramach Działań: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 5.1 i 5.5, a zwiększono w ramach Działań: 1.1, 2.8, 2.10, 2.20, 5.2, 5.3 i 5.4. Realokacje wynikają z konieczności na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie, zapobieganie i łagodzenie skutków epidemii COVID-19.
W Indykatywnym planie finansowym PO WER (EUR) wprowadzono zmiany wynikające ze zmian opisanych powyżej.

IV. Załącznik 2a – dostosowano nazwy i wartości docelowe wybranych wskaźników produktu i rezultatu do zmian wynikających z aktualizacji PO WER, usunięto wybrane wskaźniki oraz dodano nowe wskaźniki dot. monitorowania wsparcia służącego przeciwdziałaniu pandemii COVID-19.  

V. Załącznik 2b  - w wybranych PI dodano definicje wskaźników monitorowania wsparcia służącego przeciwdziałaniu pandemii COVID-19. 

Ponadto:

Oś I, PI 8ii – zaktualizowano brzmienie celu szczegółowego;
Oś II, PI 8vii:

o  zaktualizowano nazwy wybranych wskaźników,

o  usunięto wskaźnik produktu dotyczący narzędzi służących ocenie jakości usług urzędów pracy;

Oś II, PI 9i – rozszerzono definicję wskaźnika liczba pracowników jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym o pracowników ośrodków pomocy społecznej bezpośrednio biorących udział opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych;
Oś II, PI 11i – rozszerzono zakres podmiotów będących grupą docelową wsparcia monitorowanego we wskaźniku produktu Liczba jednostek administracji skarbowej objętych wsparciem w celu doskonalenia ich funkcjonowania i obsługi przedsiębiorców oraz powiązanego z nim wskaźnika rezultatu.

VI. Załącznik 4 - wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2020 i 2021 rok.

VII. Załącznik 5 -  uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

VIII. Cały dokument - wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym, w tym zaktualizowano publikatory aktów prawnych oraz nazwy wybranych Ministerstw. 

 

Szczegółowe informacje o zmianach znajdują się w załączonym pliku oraz pod linkiem.