Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 z 26 listopada 2021 r.

30.11.2021
26 listopada 2021 r. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 25. wersję SZOOP PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Najważniejsze zmiany w dokumencie obejmują następujące kwestie:

I.    Opis poszczególnych osi priorytetowych oraz poszczególnych działań/poddziałań:

Działanie 2.16:

Dodano Rządowe Centrum Legislacji do beneficjentów typów projektów: (2) Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników aplikacji legislacyjnej oraz dla pracowników obsługujących organy władzy publicznej w zakresie ujednolicania technik legislacyjnych i doskonalenia metodologii legislacyjnej, jak również podniesienie kompetencji zarządczych osób wspierających proces legislacyjny, (3) Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących stosowania technik legislacyjnych, reguł stanowienia prawa, poprawności językowych w aktach normatywnych, (4) Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.
Zmieniono z konkursowego na konkursowy lub pozakonkursowy tryb realizacji typu projektu: (4) Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

II. Zmiany finansowe

W ramach Osi II i III PO WER dokonano realokacji środków. Środki zmniejszono w ramach Działań: 2.15, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, a zwiększono w ramach Działań: 2.10, 2.11 i 3.5. Realokacje wynikają ze zmian w Programie podyktowanych koniecznością zabezpieczenia środków dla bieżących potrzeb wynikających m.in. z negatywnych skutków pandemii COVID-19. 
W Indykatywnym planie finansowym PO WER (EUR) wprowadzono zmiany wynikające ze zmian opisanych powyżej.

III. Załącznik 2a

Szacowaną wartość docelową wskaźnika produktu Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 w Działaniu 7.1 wyrażono w PLN zamiast w EUR w celu dostosowania jej do słowników w SOWA i SL2014.
Zaktualizowano wartości docelowe wskaźników w Działaniu 1.5 w związku z planowaną nadkonktratacją.

IV. Załącznik 2b – doprecyzowano definicję wskaźnika w PI 10i Odsetek szkół korzystających z opracowanych w programie narzędzi edukacyjnych w wymiarze co najmniej 25% przedmiotów poprzez dodanie e-materiałów do jego zakresu.

V. Załącznik 3c – dodano kryteria wyboru projektu pomocy technicznej REACT-EU, realizowanego w ramach VIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kryteria zostały zatwierdzone uchwałą KM PO WER nr 364 z dn. 18 października 2021 r.

VI.Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje RPD na 2021 r.

VII. Cały dokument – wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.

Szczegółowe informacje o zmianach znajdują się w załączonym pliku oraz pod linkiem .