Jak polityka spójności oddziałuje na rozwój naszego kraju?

05.05.2022
Zapraszamy do lektury publikacji pt. „Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów w latach 2004-2020”. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od wielu lat prowadzi systematyczne badania nad oddziaływaniem polityki spójności na rozwój kraju i poszczególnych województw.

Wyniki badania zawarte w publikacji wskazują, że realizacja polityki spójności przyczynia się do zmniejszenia dystansu rozwojowego Polski względem średniego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów UE-27. W latach 2004-2020 dystans ten mierzony PKB na mieszkańca zmalał o 24,2 p.p., z czego blisko 16% to efekt realizacji polityki spójności. Fundusze unijne przyczyniają się też do ograniczenia procesów zróżnicowań wewnętrznych w Polsce. Stopniowo zmniejsza się dystans w poziomie rozwoju gospodarczego jaki dzieli polskie regiony od średniej UE-27, a wykorzystanie funduszy unijnych pomaga wszystkim polskim regionom zbliżyć się do średniego poziomu rozwoju UE-27. Fundusze, obok środków budżetu państwa, budżetów samorządów, organizacji pozarządowych i firm, stanowią istotny impuls dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.