Komunikat

13.05.2016
Komunikat w sprawie regulacji powierzania danych w umowie partnerskiej

W związku z pojawiającymi w ostatnim czasie wątpliwościami w zakresie przetwarzania danych osobowych ze zbiorów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych przez Partnerów projektów Instytucja Zarządzająca przypomina o konieczności uregulowania kwestii powierzania danych w umowie o partnerstwie.

Zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 195) powierzenie przetwarzania danych może nastąpić tylko w drodze umowy zawartej na piśmie.

Tymczasem zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146) umowa o dofinansowanie projektu w przypadku projektów partnerskich jest zawierana z partnerem wiodącym. Tym samym zawarty we wzorze umowy o dofinansowanie projektu zapis, mówiący o tym, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu, ma charakter informacyjny.

Wszystkie zapisy wskazane w postanowieniu powinny być przeniesione do umowy powierzenia zawieranej z partnerem/partnerami. Jednoczenie nie ma obowiązku, aby umowa powierzenia została zawarta na odrębnym dokumencie, może stanowić część umowy głównej – oddzielny paragraf lub rozdział umowy głównej.

W przypadku braku umowy powierzenia przetwarzania danych przez Partnerów projektów jest nieuprawnione i grozi sankcjami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych.