Konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 w ramach Działania 2.16 PO WER

01.08.2016
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa

Termin składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinasowanie projektu wraz z załącznikami powinny zostać złożone w dwóch formach:

  1. w formie dokumentu elektronicznego przesłanego (wraz z załącznikami) za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl)

oraz

  1. w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku, w postaci:

- papierowej, w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA (wraz z załącznikami), opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8: 15 do 16: 15) albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą

albo

- elektronicznej, opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym – w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) – osoby do tego upoważnionej, przesłanej (wraz z załącznikami) na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku (wraz z załącznikami) do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kto może składać wnioski? 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni.

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Zawiązanie partnerstwa przy zachowaniu warunków określonych w kryterium premiującym umożliwia zdobycie dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej wniosku. Szczegółowe regulacje zawiera załączony poniżej Regulamin konkursu.

Na co można otrzymać dofinasowanie?

Konkurs umożliwi dofinansowanie podnoszenia kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca pierwszego kwartału 2017 roku.

 

Kryteria wyboru projektu

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

 

Finanse

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 15 000 000,00 PLN.

 

Dokumenty do pobrania

Wszelkie niezbędne informacje zawiera załączony poniżej Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 62 04, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl