Lista projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-009/17

12.05.2017
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” PO WER ogłasza listę projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-009/17 pn. "Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym", zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.