Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19

04.09.2019
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” PO WER ogłasza listę projektów, które po zakończeniu oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. "Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa".