Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005/16

10.11.2016
Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych
Lp.

Tytuł projektu

Nazwa wnioskodawcy

Kwota wnioskowanego dofinansowania

Koszt całkowity projektu

Liczba przyznanych punktów

Wynik oceny (średnia arytmetyczna po negocjacjach)

Projekt wybrany do dofinansowania

1. Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze

Ministerstwo Edukacji Narodowej

2 377 114,01 zł

2 377 114,01 zł

I ocena

75

II ocena

92

83,5 pkt

TAK