Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-010/17

12.09.2018
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach VII rundy konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-010/17 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.