Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19

16.12.2019
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła ocenę wniosków w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa”. Do dofinansowania wybrano 12 projektów na kwotę 13 397 657,80 zł. Instytucja dokonała zwiększenia kwoty alokacji w konkursie do sumy wartości wybranych projektów na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431).