Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20

29.09.2020
Zakończyliśmy ocenę wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20 pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności”.

Do dofinansowania wybrano 8 projektów na kwotę 7 313 724,85 zł. Dokonaliśmy zwiększenia kwoty alokacji w konkursie do sumy wartości wybranych projektów na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).
W załącznikach znajdziecie Państwo:
1. listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.16.00-IP.01-00-015/20, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania.
2. skład Komisji Oceny Projektów.