Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20

22.10.2020
Zakończyliśmy ocenę wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20 pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych”.

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła ocenę wniosków w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20 pn. Do dofinansowania wybrano 1 projekt na kwotę 3 972 594,50 zł.

W załącznikach znajdziecie Państwo:
1. listę z projektem, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.16.00-IP.01-00-014/20, ze wskazaniem wybrania go do dofinansowania.
2. skład Komisji Oceny Projektów.