Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21

10.12.2021
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła ocenę wniosków w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21 pn. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa”.

Instytucja zwiększyła kwotę alokacji w konkursie do sumy wartości wybranych projektów, na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), co pozwoliło na wybranie do dofinansowania 8 projektów.