Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich

29.05.2018
Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. w części dotyczącej kwalifikowalności kosztów pośrednich projektu (podrozdział 6.6 oraz 8.4) i ma charakter instruktażowy.

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu.

Podręcznik znaleźć można w serwisie efs.kprm.gov.pl w zakładce Skorzystaj z działania ->  Zapoznaj się z prawem i dokumentami lub bezpośrednio pod poniższym linkiem:

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER