Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach PO WER 2014-2020

18.07.2018
Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przeznaczony jest do wykorzystania przez instytucje pośredniczące i beneficjentów.

Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) i jest obowiązujący dla Instytucji Pośredniczących PO WER przy ocenie prawidłowości stosowania zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku przez beneficjentów PO WER. Materiał został opracowany na podstawie Wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r. oraz wcześniejszych wersji dokumentu (Wytycznych kwalifikowalności z 19 września 2016 r. oraz z 10 kwietnia 2015 r.).

Bezpośredni link do dokumentu znajduje się tutaj oraz w zakładce Skorzystaj z działania -> Zapoznaj się z prawem i dokumentami.