Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO”

30.05.2023
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.06, 4.07 oraz 4.12 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO”
 
1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP FERS) dla: 
 
 •  Działania 4.06 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), pn. Rozwój dialogu społecznego, 
 •  Działania 4.07 FERS, pn. Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego, 
 •  Działania 4.12 FERS, pn. Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy
   
zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO” do oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach tych Działań.
 
2. Kto może kandydować?
 
O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów[1]

  może ubiegać się osoba, która jednocześnie spełni następujące warunki:

a) korzysta z pełni praw publicznych;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
d) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów;
e) posiada doświadczenie w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020;
f) nie jest pracownikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 
 
Warunkiem uznania przez IP FERS spełniania wymagań określonych w pkt 4 jest:
posiadanie przez kandydata wykształcenia wyższego oraz doświadczenia w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO”. Posiadanie doświadczenia oznacza minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe lub poświadczony publikacjami dorobek naukowo-badawczy w zakresie:
 
 •  rozwoju dialogu obywatelskiego poprzez zwiększanie udziału NGO w procesie stanowienia prawa oraz współkreowaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych w obszarach ich działalności z wykorzystaniem gamy narzędzi partycypacji społecznej oraz wzmocnienia ich potencjału do działań rzeczniczych i strażniczych (typu watchdog), lub
 •  wsparcia potencjału NGO do prowadzenia działań służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub włączeniu społecznemu, lub,
 •  budowania i rozwoju potencjału instytucjonalnego NGO do świadczenia usług publicznych, lub
 •  wypracowania rozwiązań wspierających budowę oraz rozwój sieci, federacji i koalicji NGO, w tym rozwoju współpracy międzysektorowej oraz wsparcia współpracy międzynarodowej w poszczególnych obszarach usług publicznych oraz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego do sieciowania wewnątrz sektora.
 
oraz
 
-  posiadanie doświadczenia w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020[2] - minimum 5 wniosków.
 
IP FERS zweryfikuje spełnianie tych wymagań na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów oraz oświadczeń. 
 
3. Co musi zawierać dokumentacja aplikacyjna?

uzupełniony Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów (Załącznik nr 1[3]) wraz z:

 •  kopiami dokumentów poświadczającymi spełnianie wymogów wykształcenia i doświadczenia wykazanych we Wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów tj. dyplom ukończenia studiów wyższych, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wykazane we wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów  (obligatoryjnie), 
 •  kopiami referencji lub innych dokumentów zawierających informacje o liczbie i rodzaju ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego składanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wykazanych we Wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów (obligatoryjnie),
 •  oświadczeniem kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 81 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 r., poz. 1079),
 •  oświadczeniem, że nie jest pracownikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
 •  oświadczeniem kandydata na eksperta dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, który zostanie upubliczniony na stronie IP FERS www.efs.kprm.gov.pl.
 
4. Termin i sposób składania dokumentów.
Nabór rozpoczyna się 30 maja 2023 r. i prowadzony jest w trybie otwartym. Oznacza to, że do momentu zamieszczenia komunikatu o jego zakończeniu, będzie można stale aplikować o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO”.
Dokumenty aplikacyjne należy:
 •  przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów FERS – Dialog obywatelski” na adres:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa 
  lub
 •  dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie na Dziennik podawczy KPRM zlokalizowany w budynku przy Al. J. Ch. Szucha 14, 00-583, 
  lub
 •  przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w kategorii „Sprawy ogólne” – pismo ogólne do podmiotu publicznego”, adres: ePUAP – KATALOG SPRAW (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urze...), z zastrzeżeniem, że Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów oraz oświadczenia (Załączniki nr 1) muszą zostać podpisane przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Pozostałe wymagane dokumenty tj. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie należy przekazać w postaci skanów lub plików .pdf.
5. Procedura naboru
IP FERS dokona analizy zgłoszonych wniosków pod kątem spełniania wymaganych kryteriów. Osoby, które złożą wnioski, zostaną powiadomione o wyniku weryfikacji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany we Wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów.
 
W przypadku dużej liczby zgłoszeń Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego etapu naboru w postaci testu wiedzy bądź rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną zostaną wpisani do Wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez IP FERS dla Działania 4.06, 4.07 oraz 4.12 FERS, który zostanie opublikowany na stronie www.efs.kprm.gov.pl. Wykaz kandydatów na ekspertów będzie obejmował: imię i nazwisko kandydata na eksperta, adres jego poczty elektronicznej oraz wskazaną dziedzinę, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie, tj. „DIALOG OBYWATELSKI”. 
 
6. Pozostałe informacje.
Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostaną bez rozpatrzenia.
 
IP FERS zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przesłanych dokumentów. 
 
7. Kontakt.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 734 117 607, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl.
 
8. Pliki do pobrania.
Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów;
 
 
 
[1] O których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 r., poz. 1079).
[2] Na podstawie zapisów Rozdziału 4 pkt. 6 Wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021-2027.
[3] Załącznik nr 1 zawiera zbiór wszystkich wymaganych oświadczeń. Proszę o nie składanie dodatkowych oświadczeń.