Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE”

15.07.2016
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa, zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE” do oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach tego Działania.

Kto może kandydować?

O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów[1] może ubiegać się osoba, która jednocześnie spełni następujące warunki:

a) korzysta z pełni praw publicznych;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

d) nie jest pracownikiem albo pracownicą instytucji (ministerstwa lub innego urzędu) zaangażowanej w realizację PO WER, która pełni funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej PO WER;

e) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej PO WER, w ramach której dokonywany jest wybór projektów;

f) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji PO WER;

g) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów prowadzonym przez KPRM oraz ich przetwarzanie na potrzeby udziału w wyborze projektów.

Szczegółowe wymogi spełniania warunków opisanych w pkt. e i f.

Warunkiem uznania przez IP spełniania wymagań określonych w pkt e jest posiadanie przez kandydata wykształcenia wyższego oraz doświadczenia w dziedzinie Dobre rządzenie. IP będzie weryfikować spełnianie tych wymagań na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów oraz oświadczeń.

Warunkiem uznania spełnienia wymagań w zakresie pkt f będzie posiadanie certyfikatu PO WER (kopii dyplomu ukończenia szkolenia on-line przeprowadzonego za pośrednictwem Platformy Ekspertów EFS www.eksperci.efs.gov.pl) bądź jego uzyskanie w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez kandydata informacji o przejściu wstępnej weryfikacji.[2]

 

Co musi zawierać dokumentacja aplikacyjna?

 • uzupełniony Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów (Załącznik nr 1) wraz z kopiami dokumentów poświadczających spełnianie ww. wymogów, tj. kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie wykazane we wniosku;
 • oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020[3], oraz że nie jest pracownikiem instytucji (ministerstwa lub innego urzędu) zaangażowanej w realizację PO WER, pełniącej jednocześnie funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej PO WER (Załącznik nr 2);
 • zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych i ich umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, który zostanie upubliczniony na stronie podmiotowej Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 PO WER www.efs.kprm.gov.pl (Załącznik nr 3).

 

Termin składania dokumentów.

 • do dnia 10 sierpnia 2016 r. (UWAGA! Decyduje data wpływu do adresata).

 

Miejsce składania dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne (w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór kandydatów na ekspertów w obszarze wsparcia PO WER „DOBRE RZĄDZENIE”), należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Departament Spraw Obywatelskich

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

albo dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w kopercie opisanej i zaadresowanej zgodnie z powyższym wzorem na Dziennik Podawczy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14), w godzinach 8:15 – 16:15.

 

Pozostałe informacje.

 • Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Proces naboru ekspertów zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

 

 1.  Analiza zgłoszonych wniosków zostanie dokonana przez KPRM w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. Osoby składające wnioski zostaną powiadomione o wyniku weryfikacji.
  Uwaga: instytucja ogłaszająca nabór – w przypadku dużej liczby zgłoszeń - zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego etapu naboru w postaci testu wiedzy bądź rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. ​Osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą proces weryfikacji, otrzymają – za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej - dostęp do platformy e-learningowej www.eksperci.efs.gov.pl [4]. Warunkiem wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów będzie uzyskanie certyfikatu PO WER w terminie 1 miesiąca od otrzymania ww. pozytywnej informacji (osoby posiadające ww. certyfikat proszone są o złożenie jego kopii wraz z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi).
 • Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, automatycznie zostaną wpisani do Wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.16 PO WER, który zostanie opublikowany na stronie www.efs.kprm.gov.pl.
 • Wykaz kandydatów na ekspertów będzie obejmował: imię i nazwisko kandydata na eksperta, adres jego poczty elektronicznej oraz wskazanie dziedziny, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia, tj. „Dobre rządzenie”.
 • KPRM zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów.

 

Kontakt.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 72 28, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną
na adres e-mail: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl.

 

 

 
[1] O których mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217). Kandydaci na ekspertów mogą uczestniczyć jako eksperci w wyborze projektów do dofinansowania w ramach PO WER.
[2] Kandydaci na ekspertów zobowiązani są do ukończenia programu szkoleniowego, o którym mowa w Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Podrozdział 10.2 – Polityka szkoleniowa, tj. ukończenia w terminie określonym przez KPRM szkolenia e-learningowego m.in. z zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS, polityki horyzontalnej równości szans płci oraz innych szkoleń wskazanych przez KPRM.
[3] Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
[4] Nie dotyczy osób przedstawiających certyfikat już na etapie składania dokumentów aplikacyjnych.