Oferta współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

31.12.2018
Od września 2018 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów umożliwiających beneficjentom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych rozszerzenie projektów o komponent ponadnarodowy: 1. „Międzynarodowa współpraca się opłaca" (projekt Fundacji Fundusz Współpracy); 2. „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” (projekt Profesji CAZ sp. z o.o.).

Główną ideą ww. projektów jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ich ramach przyznawane będą granty na rozszerzenie projektów standardowych o wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej. Wsparcie udzielane będzie beneficjentom aktualnie realizującym projekty lub podmiotom, które podpiszą umowy o dofinansowanie projektów do 2021 r.

Więcej informacji na temat projektów na stronach:

https://www.grupaprofesja.com/mwso/

https://cofund.org.pl/projekty/sciezki-wspolpracy