Podręcznik Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nt. zamówień udzielanych w projektach

25.05.2018
Podręcznik „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020” został opracowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa (IK UP). Został on przygotowany w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, komentarze do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje IK UP. Jego celem jest przybliżenie, przede wszystkim beneficjentom funduszy unijnych, zasad udzielania zamówień określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich, planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Przede wszystkim dla beneficjentów czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie. Może być pomocą dla instytucji odpowiedzialnych za kontrolę projektów i korygowanie wydatków. Podręcznik nie jest instrukcją udzielania zamówienia zgodnie z Pzp.

Podręcznik znaleźć można w serwisie efs.kprm.gov.pl w zakładce Skorzystaj z działania ->  Zapoznaj się z prawem i dokumentami lub bezpośrednio pod poniższym linkiem:

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020